Mac Ocean

$15/hr
Graphic design (UI) & Branding Expert
Reply rate:
-
Availability:
Hourly ($/hour)
Age:
32 years old
Location:
Bangkok, Bangkok, Thailand
Experience:
12 years
Ma cOcea n Sr .Gr aphi cDes i gner/Br andVi s ual i z er AREASOFEXPERTI SE AdobeCr eat i v eSui t e Phot os hop I l l us t r at or UI&UXDes i gn Pr oj ectManagement PERSONALSUMMARY Ahi ghl yt al ent ed,dr i v enandfl ex i bl eGr aphi candconcept ual v i s ual des i gnerwi t hapr ov enr ecor dof del i v er i ngcr eat i v eandi nnov at i v edes i gns ol ut i ons .Apr ov enabi l i t yofdev el opi ngpr oj ect sf r om Conceptdes i gnt hr oughpr oduct i ont ofi nal del i v er y ,ens ur i ngt hatal l wor ki sef f ect i v e,appr opr i at eand del i v er edwi t hi nagr eedt i mes cal es .Abl et owor kass t andal onef r eel ancedes i gner ,oraspar tofat eam wi t hi nmanagementofanycompany .Smal l orbi gpr oj ect s ,webdev el oper sandmar ket i ng s peci al i s t s .Nowl ooki ngf oras ui t abl epos i t i onwi t haambi t i ousandhi ghpr ofi l ecompany . WORKEXPERI ENCE PERSONALSKI LLS Pr obl em s ol v i ng Thi nki ngcr eat i v el y Seni orHeadofdes i gnandDev el opment/Br andEx ecut i v emanager Company- ( Vol v o)(3y ear s) ( By j u’ s )Thi nk&l ear nPv t . Lt d(2-y ear) ( Fi s dom)Fi nt echt echnol ogi esPv t . Lt d(1y ear-6mont hs) At t ent i ont odet ai l Communi cat i ons ki l l s Dev el opi ngconcept sandcr eat i v ear t wor k,cr eat i nggr aphi cdes i gns ol ut i onsf r om concept t hr ought ocompl et i on.Res pons i bl ef ormanagi ngt eam andpr oj ectandf ul l fi l l i ng al l as pect sofneedi nt i mef r ame. Dut i es : PERSONALDET AI LS MacOcean Bangkok,LatPhr ao M:- E:mac. s eagem@gmai l . com -Managi ng,pr oduci nganddes i gni ngpr oj ect sf r om br i eft of ul fi l ment . -Des i gni ng&cr eat i ngmar ket i ng&emar ket i ngmat er i al sonar angeofpr oj ect s . -Ens ur i ngcons i s t encyi nacl i ent scor por at eandpr omot i onal br ands . -Pr es ent i ngfi nal i s edi deas&concept st ocl i ent s ,col l eaguesands eni ormanager s . -Ans wer i ngquer i esf r om cl i ent s . -Cr eat i ngor i gi nal ar t wor kf ors hor tandl ongt er m pr oj ect s . -I nv ol v edi ndes i gni ngadv er t i s ement s ,br ochur es ,handout s ,fl y er sandonl i negr aphi cs . -Wor ki ngwi t har angeofmedi a,i ncl udi ngphot ogr aphy ,t ocr eat efi nal ar t wor k. -Des i gni ngpi t chesandpr es ent at i onsf ort hes al est eams . -Keepi ngupt odat ewi t hnews of t war e,pos t pr oduct i ont echni ques&i ndus t r yt r ends . KEYSKI LLSANDCOMPETENCI ES -I nnov at i v e,hi ghl ycr eat i v e,goodatt hi nki ng' outoft hebox ' . -Fi tf oranyci r cums t ancesi nwor kandcanhandl emul t i pl ewor kpr es s ur e. ACADEMI CQUALI FI CATI ONS BBA(Bachel ori nbus i nes sadmi ni s t r at i on) St .Phel omenascol l ege MSC.Conceptdes i gn&Mul t i medi aT echnol ogy NHSchool OfDes i gn-
Simple time tracking. Easy payments. Hubstaff streamlines the way you work with freelancers. Make life easier.
No more hot potato projects. Tru Hubstaff Tasks